My Image

 

Begreppet särskilt begåvade barn smyger sig sakta in i debatten kring skolans misslyckande att nå eleven.


 

Eleven kan vara allt från multibegåvad till särskilt begåvade med utmärkande egenskaper inom specifika områden, medan de inom andra områden är genomsnittsbegåvade. De multibegåvade tar sig förmodligen fram under alla omständigheter, men de som kommer till korta är de särskilt begåvade med en eller några spetsbegåvningar. De elever som tillhör denna grupp och får svag eller ingen stimulans för utveckling av sina särskilda begåvningsområden kanske inte kan uppbåda det engagemang, som skolan kräver, för att genomföra sina studier på ett tillfredsställande sätt, då de upplever att det saknas ett belöningssystem som motiverar och stimulerar. I det värsta scenariot, kan de hoppa av utbildningen helt och hållet innan den genomförts. Det är alltid roligare att berätta om win-win situationer än lose-lose dylika. I detta scenario är det just vad det är lose-lose. Individer med stora förutsättningar till att verkligen kunna bidra med sina ”skills” till samhället, ställs paradoxalt nog helt sonika åt sidan samtidigt som man med alla medel vill motivera elever att vågar ha och leva ut sina drömmar. 

 

Fördjupning i ämnet?

https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661


 

Skolan – En drop-in för drop-outs?

Det vore intressant att utreda hur stor andel av det som populärt klumpas samman under rubriken drop–outs, avhoppare – unga människor mellan 16 till 20, men även yngre, består av ”särskilt begåvade barn och unga”. Min åsikt i fråga är att det är nödvändigt att bejaka elever utifrån de förutsättningar och den nivå eleven befinner sig på. Att pedagogen hela tiden är katalysatorn i kedjereaktionen som understödjer och gör det möjligt för eleven att få lyckas och nå sina mål. Det samhälleliga målet och ansvaret är att eleven ges förutsättningar och resurser att nå dit. Detta genom att tillse att nödvändiga pedagogiska miljöer och att professionell pedagogisk handledning finns att tillgå.